بهترین رسانه سیار خارج از منزل در جهان

Best media out of home In the world

Underground clip for part of Persia with a digital tester with putty before performing color repairs.

Underground clip for part of Persia with a digital tester with putty before performing color repairs.

کلیپ آموزشی، کارشناسی چشمی استاد بیات صافکار با تجربه و تست مگنتی و دیجیتالی با elcometer

کلیپ آموزشی مرتبط کارشناسی چشمی توسط استاد بیات صافکار با تجربه 27+ سال، همچنین تست مگنتی و دیجیتالی دقیق و قابل اعتماد با دستگاه الکومتر ۴۵۶ استاندارد پراپ جدا انجام شد.

davoodbayat
زمینه فعالیت ارزش آفرین
تاریخ عضویت 1396/08/23
مطالب ارسالی: 336 مطلب
نظرات: 17 عدد
Car comments
TM


TransportMedia.net -ir - AutoPlacE.ir - AutoBody.ir نسخه آزمیشی 

Top