بهترین رسانه سیار خارج از منزل در جهان

Best media out of home In the world

از سال 98/ 2019 بیمه شخص ثالث به جای خودرو به راننده ­تعلق خواهد گرفت.

بیمه شخص ثالث از سال آینده راننده محور می‌شود. 🔹طبق قانون برنامه ششم توسعه و با توجه به پرخطر و کم خطر بودن ...

تخریب درمانی Destruction Therapy

فقط خشم خود را با خود بیاورید! Just bring your anger!

Car comments
TM


TransportMedia.net -ir - AutoPlacE.ir - AutoBody.ir نسخه آزمیشی 

Top